top of page
ØNSKER DU AT SÆLGE DIN ANDELSBOLIG?

Som andelshaver er man selv ansvarlig for salg af egen bolig. Administrationskontoeret støtter salgsprocessen og sikrer, at det foretages i overensstemmelse med både vedtægter og loven.

PROCEDURE VED SALG

Ønsker du som andelshaver i Gildhøjparken at sælge din andelsbolig bedes du følge denne procedure:

  1. Skriv en mail til administrationskontoreret (advokaterne@ternstrom.dk), hvor du gør opmærksom på, at du påbegynder salg af egen bolig. De vil påbegynde klargøring af diverse dokumenter såsom købsaftale mv.

  2. Herefter skal din bolig have foretaget både VVS- og EL-eftersyn med tilhørende attester. Skulle der være forbehold i attesten (fejl/manlger mv.) skal disse udbedres før salget kan fortsætte. Man bestemmer selv hvilket firma som foretager eftersynet, blot det er foretaget af en autoriseret leverandør. Foreningen anbefaler at anvende dem som fremgår af leverandøroversigten her på hjemmesiden. 

  3. Efter VVS- og EL-eftersyn herunder udbedring af evt. fejl og mangler, kontakter man Trioarkitet med henblik på udarbejdelse af en tilstandsrapport for lejligheden. Denne tilstandsrapport vil afdække alle forbedringer og mangler, som enten skal tillægges eller fratrækkes andelsværdien. En tilstandsrapport kan ikke afsluttes uden at EL- og VVS-eftersyn er foretaget herunder at udbedringer af evt. fejl/mangler er afsluttet. Når rapporten bliver tilsendt, skal du som andelshaver sende den til administrationskontoret, som herefter udfærdiger den endelige købsaftale med den korrekte værdiansættelse. 

  4. Kontoret vil herefter aktivere ventelisten startende med den interne og dernæst den eksterne. Der kan være stor forskel på antallet af interesserede, hvorfor man opfordres til også at promovere sin andelsbolig på andre medier. Der opleves generelt hurtige salg i Gildhøjparken. Andelshaveren kan også vælge at inddrage en ejendomsmægler, som prismæssigt ligger på ca. 40.000 kr.

  5. Alle fremvisninger af lejligheden skal foretages af andelshaveren selv, og kontoret skal ikke inddrages til at koordinere denne del. Dvs. man har selv et ansvar for at følge op på de henvendelser der måtte komme fra ventelisten og aftale tidspunkt for fremvisning.

  6. Når der er fundet en køber, skal både du og køber underskrive købsaftalen og sende den til kontoret med henblik på endelig godkendelse af bestyrelsen. 5 dage efter bestyrelsens godkendelse, skal køber deponere det fulde beløb som angivet i købsaftalen eller stille med en bankgaranti. 

  7. Andelshaveren fraflytter sin bolig på aftalt dato, og der foretages et overdragelseseftersyn, når lejligheden er tømt, hvor både sælger, køber og en repræsentant fra bestyrelsen deltager. Konstateres evt. fejl og mangler bliver dette noteret og bestyrelsen beslutter hvem der har betalingsansvar. Skulle ansvaret ligge hos sælger, skal denne enten udbedre selv for egen regning, eller lade foreningen udbedre på sælgers regning. Beløbet fratrækkes automatisk salgsbeløbet.

  8. Salgsbeløbet er deponeret på foreningens konto og frigives først til sælger efter den angivne periode, der står anført i købsaftalen som typisk er op til 3 uger efter overdragelsesdatoen.

  9. Andelshaveren er selv ansvarlig for afmelding af diverse abonnementer såsom TV, EL mv.

  10. Skulle køber konstatere fejl og mangler efter overtagelsen, som ikke er opdaget ifm. overdragelsen, skal dette anmærkes indenfor 14 dage efter overdragelsesdatoen til administrationskontoret. Ellers betragtes lejligheden overtaget som beset.

God fornøjelse med boligsalget.

bottom of page